Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
65957

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Pismo Święte w mszalnej liturgii słowa Bożego

i jego rozmieszczenie w roku liturgicznym

Kościół wierzy w obecność swego Pana, Jezusa Chrystusa w Jego Słowie. Jest to najgłębsza racja dla której w zgromadzeniu liturgicznym czytane i wyjaśniane jest Pismo św. Koniecznie jednak trzeba dostrzec, że chodzi tu o całe Pismo św., a więc Stary i Nowy Testament:

kiedy Kościół odczytuje w sprawowaniu liturgii tak Stary jak i Nowy Testament, zwiastuje jedno i to samo misterium Chrystusa. W Starym Testamencie bowiem Nowy się ukrywa, a w Nowym Testamencie Stary się otwiera. Chrystus jest ośrodkiem i pełnią zarówno Pisma Świętego jak i całej liturgii (WL 5).

Doceniając zbawczą moc słowa Bożego, jego walor kultyczny oraz wewnętrzną więź z liturgią eucharystyczną, przy opracowaniu porządku czytań mszalnych, starano się zadbać o to, aby układ czytań biblijnych zapewniał wiernym poznanie całego słowa Bożego i by oni z kolei mogli stopniowo coraz głębiej poznać wyznawaną przez siebie wiarę i całą historię zbawienia.

Lekcjonarz mszalny w odpowiedni sposób na podstawie Pisma św. przedstawia główne czyny i słowa historii zbawienia, tak że sama historia zbawienia, którą w licznych jej momentach i wydarzeniach stopniowo przywołuje na pamięć liturgia słowa, ukazuje się wiernym jako proces, który się aktualnie przedłuża poprzez uobecnienie w Eucharystii paschalnego misterium Chrystusa (WL 61).

Podział tekstów Pisma św. na obchody i okresy:

  • Adwent,

  • Okres Bożego Narodzenia,

  • Okres czterdziestodniowego Przygotowania Paschalnego czyli Wielki Post,

  • Triduum Paschalne,

  • Okres Wielkanocny.
    Pozostałe dni roku kościelnego nazywa się czasem w ciągu roku, liczy on 33 albo 34 tygodnie. Dobór tekstów czytań w powyższych okresach dokonany został według określonych zasad, które wymagają

Adwent

Pierwsze czytanie niedziel adwentowych stanowią proroctwa o Mesjaszu i o czasach mesjańskich, zwłaszcza te z księgi proroka Izajasza. Drugie czytanie jest fragmentem któregoś z listów apostolskich i zawiera pouczenia oraz wskazówki charakterystyczne dla okresu Adwentu. Główna myśl teologiczna tych czytań jest następująca:

- w pierwszą niedzielę Adwentu powtórne przyjście Pana,
- w drugą i trzecią niedzielę - osoba św. Jana Chrzciciela,
- w czwartą niedzielę Adwentu - wydarzenia bezpośrednio poprzedzające narodzenie Chrystusa.

Boże Narodzenie

Teksty biblijne czterech Mszy św. święta Narodzenia Pańskiego (wieczornej Mszy św. wigilijnej, Mszy w nocy, o świcie i w dzień) wybrane zostały na podstawie tradycji rzymskiej: pierwsze czytanie wszystkich Mszy św. pochodzi z księgi Izajasza, drugie czytanie we Mszy św. wigilijnej pochodzi z księgi Dziejów Apostolskich, w nocy i o świcie czytane są teksty zaczerpnięte z listu św. Pawła apostoła do Tytusa, zaś podczas Mszy św. w ciągu dnia czyta się fragment listu do Hebrajczyków.
Wszystkie wymienione teksty odnoszą się do przyjścia Zbawiciela.
Ewangelia wieczornej Mszy św. wigilijnej zawiera rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia, w nocy i o świcie obwieszczane są fragmenty Ewangelii według św. Łukasza, który przedstawia zbawcze wydarzenia związane z narodzeniem Chrystusa, natomiast we Mszy św. w ciągu dnia proklamuje się Prolog z Ewangelii św. Jana, będący wielkim hymnem o Bogu, który przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Teksty te są obowiązujące we wszystkich trzech cyklach czytań.
Wybór tekstów w inne święta i niedziele czasu Bożego Narodzenia, wynika z charakteru danego dnia albo okresu.

Wielki Post

Czytania ze Starego Testamentu wszystkich niedziel Wielkiego Postu posiadają szczególny związek z całą historią zbawienia, od jej początku aż po zapowiedź Nowego Przymierza. O drugim czytaniu można powiedzieć, że w niedziele Wielkiego Postu (inaczej niż w niedziele zwykłe w ciągu roku), jest ono w danym wypadku dostosowane do pierwszego czytania i Ewangelii.

Ewangelie Wielkiego Postu:

I Niedziela - kuszenie Chrystusa,
II Niedziela - przemienienie Chrystusa.

W następne trzy niedziele odczytywane są Ewangelie o Samarytance, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza.
Ewangelie te posiadały ścisły związek z przyjęciem katechumenów do Kościoła, które pierwotnie dokonywało się w połowie okresu Wielkiego Postu. Choć przeznaczone zostały one do czytania w roku A, ze względu na uzasadnione okoliczności mogą być czytane również w roku B i C. Jednakże Ewangelie w roku B i C posiadają inne teksty, a mianowicie: w roku B czytane są teksty św. Jana o przyszłym uwielbieniu Chrystusa przez krzyż i zmartwychwstanie, zaś w roku C teksty św. Łukasza o nawróceniu. Ewangelia Mszy św. w Niedzielę Palmową zwaną też Niedzielą Męki Pańskiej, zawiera opis męki Pańskiej w ujęciu ewangelistów.

Święte Triduum Paschalne

F Teksty biblijne nawiązują do treści tajemnic przeżywanych w liturgii tych dni. W odniesieniu do "uroczystości nad uroczystościami", jaką jest liturgia Nocy Wielkanocnej, Wprowadzenie do Lekcjonarza mówi:
Na świętą noc Wigilii Paschalnej zostało zaproponowanych siedem czytań ze Starego Testamentu, które przypomina ją wielkie dzieła Boże dokonane w historii zbawienia oraz dwa czytania z Nowego, a mianowicie zwiastowanie zmartwychwstania według trzech Ewangelii synoptycznych i czytanie z apostoła o chrzcie chrześcijańskim jako sakramencie zmartwychwstania Chrystusa (WL 99).

Niedziele Okresu Wielkanocnego

Pierwsze czytanie w tym okresie nie jest zaczerpnięte ze Starego Testamentu lecz z Dziejów Apostolskich. Mówią one o życiu, świadectwie i dynamicznym rozwoju pierwotnego Kościoła.
W drugiej lekcji czyta się:

w roku A - pierwszy list św. Piotra,
w roku B - pierwszy list św. Jana,
w roku C - Apokalipsę.

Wszystkie te teksty wyrażają paschalną radość wiary i mocnej nadziei, charakterystyczne dla okresu paschalnego.

Tematyka Ewangelii kształtuje się następująco: aż do trzeciej niedzieli wielkanocnej opowiadania ewangeliczne przedstawiają zjawienia się zmartwychwstałego Chrystusa. Czytania o Dobrym Pasterzu wybrano na czwartą niedzielę wielkanocną, natomiast na pozostałe niedziele okresu paschalnego wyznaczone zostały wyjątki z mowy pożegnalnej Chrystusa po Ostatniej Wieczerzy.

Wniebowstąpienie Chrystusa uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Obie uroczystości zawierają w pierwszym czytaniu, wyjętym z Dziejów Apostolskich, opis wydarzenia, od którego bierze nazwę liturgiczny obchód danego dnia. Pozostałe teksty dopełniają i interpretują pierwsze czytanie, umożliwiają wspólnocie liturgicznej zrozumienie głębokiej myśli teologicznej tych świąt, ich biblijne korzenie, a ponadto pozwalają dostrzec ścisłą zależność Starego i Nowego Testamentu.

Niedziele w ciągu roku

Okres zwykły w ciągu roku, liczący 33 lub 34 niedziele i następujące po nich tygodnie, przypada pomiędzy Epifanią i Środą Popielcową oraz pomiędzy uroczystością Zesłania Ducha Świętego a pierwszą niedzielą Adwentu. Niektóre niedziele, jak niedziela Chrztu Pańskiego i niedziela Zesłania Ducha Świętego, należą do innego okresu, natomiast inne niedziele są zastępowane przez przypadające uroczystości, jak np. Przenajświętszej Trójcy i Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Pierwsze czytanie niedziel w ciągu roku (ze Starego Testamentu) dobrane zostało ze względu na ich związek z treścią poszczególnych perykop ewangelicznych. Zasadą doboru czytań za Starego Testamentu była potrzeba harmonizacji z Ewangelią, dzięki której wyraźnie można dostrzec jedność Starego Testamentu z Nowym i z historią zbawienia. W doborze czytań widoczna jest zasada hermeneutyki biblijnej, która głosi, że w Starym Testamencie

jest zapowiedziany 1Vowy, a w Nowym objawia się i kontynuuje Stary. Wyboru czytań na niedziele dokonana tak, by były one zrozumiałe, jasne i niezbyt długie. Starano się poza tym jak najbardziej przybliżyć wiernym skarbiec słowa Bożego, ażeby wszyscy uczestnicy Mszy św. niedzielnych mogli w ciągu trzyletniego cyklu poznać prawie wszystkie główne teksty Starego Testamentu.
Drugie czytanie (epistoła) jest w zasadzie niezależne od Ewangelii. Nie starano się o jej treściowy związek ani też o dostosowanie do czytania ze Starego Testamentu. Wykorzystano tu półciągłe czytanie listów św Pawła i św. Jakuba. Listy apostołów św. Piotra i św. Jana czyta się w okresie Wielkanocnym i w okresie Narodzenia Pańskiego.

Co do czytań z Ewangelii w niedziele zwykłe w ciągu roku, to warto wiedzieć, że w drugą niedzielę zwykłą Ewangelia odnosi się do święta Epifanii czyli objawienia się Chrystusa, natomiast od trzeciej niedzieli rozpoczyna się czytanie półciągłe trzech Ewangelii synoptycznych:

w roku A - Ewangelia według św. Mateusza,
w roku B - według św. Marka,
w roku C - według św. Łukasza.

Czytanie to jest ułożone tak, aby ukazać, jak każda Ewangelia we właściwy sobie sposób przedstawia bieg życia i naukę Chrystusa Pana (WL 105).

W niedziele więc i święta przewiduje się cykl trzyletni, tak że te same teksty są czytane dopiero po upływie trzech lat.
Inaczej przedstawia się sprawa z układem czytań w dni powszednie. Opiera się on na innych kryteriach, ale ogólnie można powiedzieć, że Ewangelie według św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza rozłożone zostały w cyklu rocznym, który powtarza się co roku, a czytanie pierwsze ze Starego i Nowego Testamentu jest rozłożone w cyklu dwuletnim - rok I i rok II.

Czytania roku pierwszego stosuje się w latach nieparzystych, czytania roku drugiego w latach parzystych. W wyborze czytań pomiędzy tekstami biblijnymi, przypadającymi na dany dzień tygodnia, a czytaniami związanymi ze wspomnieniem jakiegoś świętego lub okolicznościową celebracją, zachowuje się - ze względu na duchową korzyść wiernych - zasadę lectio contimca, czyli czytania ciągłego kolejnych ksiąg przez poszczególne dni tygodnia. W ten sposób wierni uzyskują regularny przystęp do ksiąg Pisma św., zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.
Przedstawione na następnych stronach tabele wyjęte z lekcjonarza mszalnego, zawierają omówione zasady dotyczące układu czytań mszalnych, występujących w celebracjach liturgicznych. Zapoznanie się z tym układem czytań w roku liturgicznym, pozwoli lektorom nie tylko na znalezienie właściwego czytania przypadającego na dany dzień, lecz także stanie się to pomocą do zgodnego z wolą Kościoła i przepisami proklamowania słowa Bożego.

Dzisiaj jest

sobota,
26 maja 2018

(146. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie