Licznik

Liczba wyświetleń strony:
55921

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Wydarzenia parafialne w roku duszpasterskim 2020/2021

Jezus zaprasza nas na Świętą Ucztę


CEL ROKU 2020 -2021

Wszyscy parafianie św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2021roku odkrywali zaproszenie Jezusa na Świętą Ucztę, podczas wydarzeń parafialnych w dziesiątym roku III etapu programu duszpasterskiego. Tę wartość Grupy Sąsiedzkie pogłębiały na swoich spotkaniach, a zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne.


1. Wydarzenia ewangelizujące: List - 151

Miesiąc - 11 Października

Temat: Wizytacja biskupia

Wartość – Odkrywamy zaproszenie Jezusa do wspólnego świętowania

Meta:

Wszyscy parafianie odkrywali zaproszenie Jezusa na Świętą Ucztę przez uczestnictwo w Eucharystii sprawowanej przez biskupa lubelskiego podczas wizytacji parafii oraz podjęcie modlitwy za parafię i Kościół powszechny.

Uzasadnienie:

1.Sytuacja:

Można zaobserwować niedobry „zwyczaj”, że wierni zamiast wybierać uczestnictwo we wspólnym świętowaniu wydarzeń takich jak bierzmowanie, wizytacja biskupia czy inne uroczystości i wydarzenia w parafii (np. Barbórka, 11 listopada), specjalnie nie przychodzą na te Msze św., tłumacząc, że trwają „za długo”.

2.Ideał:

Pan Jezus wzywa nas do wspólnego świętowania, szczególnie wtedy, kiedy przybywa do nas wybrany przez Niego Pasterz naszej diecezji.

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to. Mt 22, 2-5a. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11, 28.

3.Przemiana:

Należy zatem dopomóc Ludowi Bożemu, by odkrył zaproszenie Jezusa, do wspólnego świętowania Eucharystii, celebrowanej w jedności z Biskupem. Podjęcie modlitwy za parafię i Kościół powszechny, który reprezentuje obecny we wspólnocie Biskup miejsca, pomoże odkryć wiernym, wartość wspólnego świętowania.

Hasło:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Gest dla wszystkich

Modlitwa za parafię i Kościół powszechny

Gest liturgiczny 

Spotkanie osób zaangażowanych z ks. biskupem

Gest dla wspólnot 

Modlitwa za parafię i Kościół powszechny. Ocena wydarzenia. Spotkanie z ks. Biskupem.

2. Wydarzenia ewangelizujące: List - 152

Okazja: Niedziela św. Rodziny

Temat: Modlitwa o trwałość małżeństw.

Wartość: Odkrywamy zaproszenie Jezusa na Ucztę, gdzie przez modlitwę możemy pomóc bliźnim.

Meta:

Wierni naszej Parafii, w Niedzielę św. Rodziny, odkrywali, że przyjmując zaproszenie Jezusa na Ucztę,  przez modlitwę o trwałość małżeństw, mogą pomóc bliźnim,.

Uzasadnienie:

1. Sytuacja:

Pomimo tego, że zdecydowana większość małżeństw, rozpoczyna wspólną drogę, składając przysięgę małżeńską, prosząc Boga o pomoc, to coraz częściej widzimy, że budowanie jedności małżeńskiej i rodzinnej napotyka na trudności, których małżonkowie nie są w stanie pokonać. Po kilku latach, prowadzi to często do rozpadu rodziny. Swoistym znakiem czasu, jest tymczasowość, wspólne zamieszkanie, niejako „na próbę”, niechęć do deklaracji trwania w stałym związku oraz brania odpowiedzialności za małżonka i dzieci, które przyjdą na świat. Ważniejsze staje się zdobywanie pieniędzy, wygoda, egoizm, życie bez problemów i cierpienia.

2. Ideał:

Jezus oczekuje od nas, abyśmy wzajemnie wspierali się modlitwą i otaczali nią małżeństwa, zagrożone rozpadem.

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków Hbr 10,24. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości miłosierni i pokorni 1P 3,8. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg Hbr 13,4.

3. Przemiana:

Należy dopomóc Ludowi Bożemu w odkryciu, że Jezus zapraszając nas na Ucztę, sprawia, że możemy skutecznie pomóc bliźnim, przez modlitwę i uratować niejedno małżeństwo przed rozpadem.

Hasło:

Miłość nie pamięta złego

Gest dla wszystkich

Modlitwa za małżeństwa zagrożone rozpadem.

Gest liturgiczny

Błogosławieństwo Jubilatów

Gest dla wspólnot

Podjęcie krucjaty modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem - dla chętnych.  Modlitewna krucjata wg wzoru na obrazku Św. Anny Patronki Rodzin z Lubartowa. Ocena wydarzenia i rozmowa jak mogą pomagać w takich sytuacjach rodzinom.

3. Wydarzenia ewangelizujące: List - 153

Okazja: 25 lecie nawiedzenie parafii przez Figurę MB Fatimskiej

Temat: Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem,

Wartość: Odkrywamy zaproszenie Jezusa do bycia razem

Meta:

Wierni naszej parafii z racji przeżywanego jubileuszu 25-lecia nawiedzenia naszej parafii przez Figurę MB Fatimskiej odkrywali zaproszenie Jezusa na Eucharystię jako okazję do bycia razem.

Uzasadnienie:

1. Sytuacja

Pomimo tego, że w naszej parafii większość mieszkańców korzysta z Sakramentu Eucharystii, podziwia bogactwo oprawy liturgicznej, jednak wielu parafian izoluje się, nie czuje więzi z innymi, nie odbiera zebranych na Eucharystii jako swoich braci, których powołał i gromadzi Bóg Ojciec.

2. Ideał:

Jezus oczekuje od nas, byśmy wykorzystali każdą okazję do tworzenia braterstwa, wspólnoty życia i modlitwy czego obrazem ma być Eucharystia. 25 rocznica Nawiedzenia MB Fatimskiej jest okazją do odkrycia Eucharystii jako zaproszenie do bycia razem i dziękowaniu Bogu za dar jego Matki.

Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem, Ps 133,1, Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastom. Mk 14, 16-17

3. Przemiana:

Należy zatem dopomóc wiernym w odkryciu, że Eucharystia jest zaproszeniem Jezusa do bycia razem, do wspólnego świętowania.

Hasło:

„Abyśmy byli razem”

Gest dla wszystkich

Zorganizowanie modlitwy różańcowej dla wszystkich sąsiadów (tak jak 25 lat temu)

Gest liturgiczny

Znak pokoju: Podanie ręki lub skinienie głowy i wypowiedzenie słów „Bądźmy zawsze razem”

Gest dla wspólnot

Pomoc posłańcom w zorganizowaniu takiego spotkania. Ocena wydarzenia.

4. Wydarzenia ewangelizujące: List - 154

Temat: Dary Eucharystii

Okazja: Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wartość: Odkrywamy zaproszenie Jezusa do korzystania z Jego darów.

Meta:

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego parafianie św. Barbary odkrywali Sakrament Eucharystii, w którym Jezus zaprasza na Ucztę, by obdarzać nas swoimi darami poprzez podjęcie gestu uzyskania dla siebie odpustu zupełnego.

UZASADNIENIE

1.Z problemu:

Przychodząc na Eucharystię parafianie św. Barbary zapominają, a nawet nie wiedzą, że poprzez sprawowanie Najświętszej Ofiary (w sposób pełny czyli wraz z przyjęciem Komunii Świętej), mogą otrzymać bardzo wiele darów, tj. odpuszczenie grzechów lekkich, odpust za zmarłych, odpust zupełny lub częściowy za siebie. Niektórzy myślą o samym przyjmowaniu Eucharystii zbyt powierzchownie, nie zastanawiając się nad bogactwem łask udzielanych nam w tym sakramencie.

2. Z ideału:

Jezus zapraszając nas na Ucztę pragnie nas nie tylko nakarmić, ale również dać szansę na zbawienie.

„Eucharystia jako ofiara jest także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i zmarłych, a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary” - Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1414; Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej, należnej za grzechy odpuszczone już co do winy, które wierny — odpowiednio przygotowany, wypełniwszy pewne określone warunki — otrzymuje przy pomocy Kościoła, który jako służebnica odkupienia, autorytatywnie udziela i aplikuje ze skarbca zadośćuczynień Chrystusa i świętych - Enchiridion indulgentarium – wykaz odpustów Penitencjarii Apostolskiej z dnia 16 lipca 1999 r. (n. 1);  Pragnę, ażeby kapłani głosili to Wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie - Dzienniczek Św. Faustyny Kowalskiej (nr 50).

3. Z nawrócenia:

Należy dopomóc Ludowi Bożemu odkryć, że w Sakramencie Eucharystii Chrystus obdarza nas wieloma darami. Ze Zgromadzenia Eucharystycznego powinniśmy zatem wychodzić nie tylko posileni Jego Ciałem, ale także obdarowani szczególnymi łaskami darowania win.

Hasło:

Korzystajmy ze skarbca Kościoła!

Gest dla wszystkich:

Odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Gest liturgiczny:

Wspólne odmówienie modlitwy w intencjach polecanych przez Ojca Świętego.

Gest dla wspólnot:

Podzielenie się wydarzeniem i spisanie oceny z tego wydarzenia.

5. Wydarzenia ewangelizujące: List - 155

Okazja: Zesłanie Ducha Świętego

Temat: Siła wspólnoty

Wartość: Odkrywamy Eucharystię jako zaproszenie Jezusa do wyjścia z samotności

Meta:

Wierni naszej parafii odkrywają Eucharystię jako zaproszenie Jezusa do wyjścia z samotności,  przez podjęcie gestu pozdrowienia bliźniego słowami: Mocy Ducha Świętego, w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.     

Uzasadnienie:

1. Sytuacja

Współczesnemu człowiekowi dokucza niepewność, lęk przed ludźmi, lęk przed samym sobą. Ludzie wobec zorganizowanego medialnego ataku zła, dezinformacji, ze strachu izolują się i nie mają odwagi, aby czynić dobro. Samotność odbiera piękno i sens życia. Zapominamy, że człowiek nie jest stworzony, by być sam i że wspólnota może pomóc przyjąć umocnienie w Duchu Świętym.

2. Ideał:

Jezus oczekuje od nas, byśmy przyjmując zaproszenia na Ucztę otworzyli się na braci i siostry, aby doświadczyć radości bycia razem.

Nie jest dobrze by człowiek był sam (Rdz 2,18), Udaj   się do moich braci (J 20,17), Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,20) , Duch Święty przynosi odpoczynek i ulgę pośród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń każdej epoki. Przynosi pociechę, gdy serce ludzkie płacze i doświadcza pokusy” (Św. Jan Paweł II, „Dominum et vivificantem”)

3. Przemiana:

Należy dopomóc Ludowi Bożemu odkryć, że przychodząc na Eucharystię, do czego zaprasza nas sam Jezus, nie jesteśmy samotni, ponieważ należymy do wspólnoty ludzi dobrej woli, których łączy w jedno Duch Pański.

Hasło:

Z Duchem Świętym nigdy nie jesteś sam

Gest dla wszystkich 

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w niedzielę Zesłania Ducha Świętego przekazali osobom spotkanym pozdrowienie słowami: MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO.

Gest liturgiczny 

Życzenie sąsiadowi Mocy Ducha Świętego

Gest dla wspólnot 

Echo wydarzenia i życzenia wzajemne Darów Ducha Świętego. Dokonanie oceny wydarzenia.

 

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc