Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
133006

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Udzielanie sakramentów w parafii św. Barbary

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Sakrament Chrztu udzielany jest w II niedzielę miesiąca o godz. 12.45 i ostatnią sobotę miesiąca o godz. 18.00.

- Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii św. Barbary wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii, do której dziecko przynależy.

- Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzscielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania..

W parafii św. Barbary konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają się w każdy I czwartek miesiąca o godz. 17.00.

- Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby: – niepraktykujące;– pozostające w cywilnych związkach małżeńskich; – uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

- Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych po odbytej konferencji. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpisy w dniu chrztu (20 min. przed chrztem).

Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA


Codziennie: 7.15, 17.30

W niedziele i święta - podczas każdej Mszy św.

I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca – 17.00.

Spowiedź dla klas IV – według harmonogramu uzgodnionego z katechetami.

Spowiedź osób chorych - wg indywidualnych zgłoszeń.

I KOMUNIA ŚWIĘTA


Do sakramentu I Komunii Świętej dzieci przygotowują się przez cały rok pod kierunkiem katechetów.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


Sakrament Bierzmowania udzielany jest w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza i grupa starsza od 18 lat.

Przygotowanie: – odbywa się wyłącznie w parafii: dla grupy młodszej jest to okres ok. 8 miesięcy, dla grupy starszej ok. 5 miesięcy.

Obejmuje:

- Cykl katechez prowadzony przez Animatora, przez cały okres przygotowania.

- Rekolekcje: Kurs Filipa i Kurs Andrzeja.

Zapisy rozpoczynają się we wrześniu (prosimy podać imię, nazwisko, wiek, adres, telefon).

Szczegółowe informacje będą podawane podczas trwania przygotowania.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

- dowód osobisty;

- aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 6 miesięcy);

- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);

- w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka;

- świadectwo religii z ostatniej klasy.

- Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

- dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;

- udział w konferencjach przedmałżeńskich;

- trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty:

- indeks odbycia nauk przedślubnych;

- licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;

- zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA


W tym roku w naszej parafii nauki przedmałżeńskie będą głoszone w następujących terminach:

1 niedziela września godz. 17.00

1 niedziela listopada godz. 17.00

1 niedziela stycznia godz. 17.00

1 niedziela marca godz. 17.00

1 niedziela maja godz. 17.00

SAKRAMENT CHORYCH


Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała.

Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa: PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia. W sytuacjach nagłych sakrament namaszczenia udzielamy w każdej chwili

POGRZEB


Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny.

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty: – akt zgonu z USC; – informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym); – pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii św. Barbary).

Należy zgłosić fakt pogrzebu i miejsca pochówku grabarzowi [może podać telefon].

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:– Msza św. w 30. dzień po śmierci – Msza św. w rocznicę śmierci – Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin) – „Wypominki” w listopadzie

W parafii pod koniec grudnia odprawiana jest Msza św. za wszystkich zmarłych w danym roku.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc