Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
147333

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

OBECNI DUSZPASTERZE

KS. PROBOSZCZ

Ks. Andrzej Lupa – od 28 stycznia 2010 r. w dyrekcji Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego  Świata

KSIĘŻA WIKARIUSZE

Ks. Paweł Kotowski

Ks. Marcin Modrzejewski

Ks. Zdzisław Burza

Ks. Paweł Grzebalski

KS. REZYDENT

Ks. Stanisław Zając – kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej, odpowiedzialny za animowanie Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji w Polsce, na Białorusi, Łotwie, Mołdawi i Ukrainie.

KAPELAN SZPITALA

Ks. Marek Maj – kapelan Szpitala Powiatowego w Łęcznej

 


Dotychczasowi duszpasterze

Układ chronologiczny według daty rozpoczęcia pracy w parafii

PROBOSZCZ – 21 XI 1984-14 VI 1987

Śp. Ks. Piotr Kurowski zmarł 5 listopada 1990 r. w Gródku

Pierwszy duszpasterz parafii pw. św. Barbary. 21 XI 1984 r. podjął dzieło tworzenia nowej parafii i budowy kościoła. Pracę tę prowadził do 14 VI 1987 r., następnie pełnił funkcję proboszcza w parafii Gródek na zamojszczyźnie. Zmarł 5 listopada 1990 r. W ósmą rocznicę śmierci ks. Kurowskiego w parafii św. Barbary odprawiona została Msza święta za jego duszę, a w kruchcie kościoła ks. Adam Lewandowski i ks. Marian Kozyra dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej pracę pierwszego pasterza.

PROBOSZCZ22 XI 1987-VII 1997

Ks. Adam Lewandowski (w parafii 1987-1997)

22 XI 1987 r.objął funkcję rektora ośrodka duszpasterskiego. Do górniczej Łęcznej przybył z Łabuń k. Zamościa, gdzie pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego. W nowopowstającej parafii zapoczątkował realizację duszpasterskiego programu odnowy posoborowej Nowy Obraz Parafii. Jako duszpasterz powołał do życia liczne grupy modlitewno-formacyjne. Za jego kadencji została wybudowana świątynia oraz dom parafialny. Wprowadził w parafii katechezę dorosłych, opiekował się grupą katechetów, założył pierwsze Kręgi Domowego Kościoła, był opiekunem VII rejonu. Z jego inicjatywy powstał chór parafialny, zorganizowana została biblioteka. Nie sposób wymienić wszystkich podjętych przez niego dzieł. W sercach wielu parafian zapisał się jako gorliwy kapłan, otwarty na współpracę, który cały swój czas poświęcał na budowę wspólnoty parafialnej. Tym trudniej było parafianom pogodzić się z odejściem ks. Lewandowskiego do nowych zadań. Ks. Arcybiskup Józef Życiński w lipcu 1997 r. skierował go na stanowisko proboszcza i kustosza Archikatedry.

Ks. Piotr Kawałko (w parafii 1987-1990)

Pracę duszpasterską w parafii rozpoczął bezpośrednio po święceniach kapłańskich tj. od 13 grudnia 1987 r. Pracował do 30 IX 1990 r. ucząc katechezy w szkole podstawowej, opiekował się wspólnota Dzieci Maryi i prowadził katechezę dla dorosłych. Decyzją biskupa ks. Kawałko przeniesiony został do Lublina i mianowany duszpasterzem akademickim UMCS.

Ks. Andrzej Dołba (w parafii 1988-1993)

Do parafii został skierowany bezpośrednio po święceniach kapłańskich tj. 26 XII 1988 r. pracował niespełna 5 lat jako katecheta w szkole podstawowej. Prowadził „Oazę” młodzieżową, KSM oraz katechezę dla dorosłych. 26VII 1993 r. mianowany został archidiecezjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie, pełnił też funkcję kapelana szpitala przy ul. Staszica.

Ks. Jacek Panek (w parafii 1990-1991)

Był najkrócej pracującym kapłanem w parafii św. Barbary – od 9 XII 1990 r. do 24 IV 1991 r., kiedy to został skierowany do pracy w Radomiu.

Ks. Marian Wiech (w parafii 1991-1997)

Rozpoczął pracę duszpasterską w parafii bezpośrednio po święceniach kapłańskich tj. od czerwca 1991 r. Uczył katechezy w klasach II szkoły podstawowej, opiekował się ministrantami i grupą Dzieci Maryi. Miał pod opieką rejon V i VI. Od 26 VI 1997 r. podjął posługę duszpasterską w Lubartowie.

Ks. Dariusz Sobkowicz (w parafii 1993-1994)

Rozpoczął pracę jako neoprezbiter. Nominowany do parafii w czerwcu 1993 r. Po niespełna rocznym pobycie w parafii św. Barbary skierowany został do pracy w Italii, w diecezji Prato.

Ks. Tomasz Dobrzyński (w parafii w 1993)

Przybył do parafii jako neoprezbiter w czerwcu 1993 r. Opiekował się IV rejonem, uczył katechezy w szkole podstawowej, sprawował opiekę nad grupą ministrantów. Decyzją arcybiskupa został zwolniony ze stanowiska wikariusza i skierowany na dalsze studia na KUL.

Ks. Zbigniew Szumiło (w parafii 1994-1996)

Nominowany do parafii w czerwcu 1994 r. Przybył z Puław z siedmioletnim stażem kapłańskim. W ramach pracy duszpasterskiej przygotowywał młodzież do Sakramentu Bierzmowania, sprawował opiekę nad jednym z rejonów. Od 1 września 1996 r. rozpoczął posługę w Opolu Lubelskim.

Śp. Ks. Jan Kurzępa – zmarł 27 kwietnia 2010 r. w Lublinie (w parafii 1996-1997)

Rozpoczął prace duszpasterską od września 1996 r. jako kapłan z dziewięcioletnim stażem pracy. Jako absolwent muzykologii KUL założył przy parafii chór chłopięcy „Pueri Cantores Sanctae Barbarae”. Pierwszy koncert odbył się w kościele, w niedzielę 15 stycznia 1997 r. Pracował jako katecheta w SP nr 3, opiekował się ruchem młodzieżowym oraz I i II rejonem w parafii. Ks. Kurzępa został skierowany na studia do Włoch, gdzie miał pogłębiać wiedzę z muzykologii i dyrygentury.

Ks. Leszek Żelazny (w parafii 1996-2001)

Przybył z Poniatowej jako kapłan z 12 letnim stażem. W parafii św. Barbary pracował od września 1996 r. do czerwca 2001 r. Uczył katechezy w szkole podstawowej i w gimnazjum, opiekował Legionem Maryi, odpowiadał za rejon III i IV, był członkiem Kapituły Rady Duszpasterskiej. Odpowiadał również za przygotowanie dekoracji w kościele. W czerwcu 2001 r. został przeniesiony do Woli Gałęzowskiej, gdzie podjął pracę jako proboszcz tejże parafii.

PROBOSZCZ – 16 VII 1997- 6 VI 2001

Ks. Stanisław Zając 

Początkowo skierowany do parafii jako rezydent, gdzie założył wspólnoty Legionu Maryi. Od 16 lipca 1997 r. objął funkcję proboszcza parafii kontynuując rozpoczęte przez ks. Lewandowskiego dzieło odnowy parafii. Wprowadził jako dodatkową formację w parafii rekolekcje dla Radnych, Rejonowych i Posłańców. Odbywają się one co roku, przygotowując zaangażowanych wiernych do odpowiedzialnej posługi w Kościele. Odpowiadał za formację Legionu Maryi, sprawował opiekę nad parafialną grupą Caritas, Harcerzami i V rejonem. W czerwcu 2001 r. podjął decyzję o rezygnacji z administrowania parafią.  6 VI 2011 otrzymał nominację na stanowisko archidiecezjalnego moderatora programu posoborowej odnowy parafii (zachowując tytuł proboszcza do 29 IV 2005 r.) Następnie objął funkcję animatora Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji w Polsce. Jest członkiem Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata  i Dyrekcji Generalnej. Obecnie odpowiada za promocję programu posoborowej odnowy parafii w Polsce, na Białorusi i Ukrainie.

PROBOSZCZ OD 6 VI 2001

Ks. Andrzej Lupa

Do parafii przybył 22 VI 1997 r. z Lubartowa, mając za sobą dziewięcioletni staż posługi kapłańskiej. Uczył katechezy w szkole podstawowej, opiekował się Legionem Maryi, wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Szkoła Modlitwy” w latach 1997-2001 oraz Kołami Żywego Różańca. Pracując w parafii ukończył podyplomowe studia dla duchowieństwa z zakresu Psychologii i Psychoterapii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Opiekuje się Rejonem I i II. Od 6 czerwca 2001 r. sprawował funkcję administratora parafii, a w 29 kwietnia 2005 r. został nominowany proboszczem parafii. Od 28 stycznia 2010 w dyrekcji Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata.

Ks. Andrzej Okaj (w parafii 1997-2000)

Przybył do parafii w 27 czerwcu 1997 r. z Lublina jako kapłan z czteroletnim stażem posługi w Kościele. Uczył katechezy w klasach drugich SP nr 4, opiekował się grupą ministrantów, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz rejonem VI. Po trzyletnim okresie pracy w tej parafii podjął posługę kapłańską w Turobinie.

Ks. Tomasz Fidecki (w parafii 1997-2000)

Pracę duszpasterską rozpoczął w lipcu 1997 r. jako neoprezbiter. Opiekował się „Oazą” młodzieżową, Dziećmi Maryi, uczył katechezy w klasach II SP nr 3. Sprawował pieczę nad rejonem VII. Po trzyletnim okresie pracy duszpasterskiej został skierowany do lubelskiej archikatedry.

Ks. Piotr Jasiński (w parafii 2000-2001)

Skierowany do parafii w czerwcu 2000 r. jako neoprezbiter. W ramach pracy duszpasterskiej opiekował się ministrantami i lektorami, KSM-em, i VI rejonem. Prowadził wakacyjne rekolekcje w Górecku. Po roku pracy został przeniesiony do parafii w Zagłobie.

Ks. Tomasz Duma (w parafii 2000-2001)

Pracował w tutejszej parafii od lipca 2000 r. Przygotowywał młodzież do Sakramentu Bierzmowania, katechizował uczniów Gimnazjum nr 1, opiekował się wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Szkoła Modlitwy” oraz grupą Legionu Maryi. Z parafii odszedł w lipcu 2001 r., by kontynuować studia doktoranckie na KUL.

Ks. Marek Maj (w parafii 2000-2003, 2006- )

Rozpoczął prace w parafii w lipcu 2000 r., wcześniej jako duszpasterz związany był z Archikatedrą w Lublinie. Pełnił również funkcję archikatedralnego moderatora „Oazy Rodzin”. W ramach pracy duszpasterskiej prowadził katechezę w gimnazjum, opiekował się rejonem VII, był również opiekunem Kręgów Domowego Kościoła. Współpracował z redakcją kwartalnika „Emaus” przygotowując „Zamyślenia nad Słowem Bożym”. W parafii dał się poznać jako wspaniały kaznodzieja. W czerwcu 2003 r. został skierowany do pracy w Nałęczowie. 25 VI czerwca 2006 r. został ponownie skierowany do pracy w naszej parafii. Od 2009 r. pełni posługę kapelana Powiatowego Szpitala w Łęcznej.

Ks. Krzysztof Drzazga (w parafii 2001-2002)

Przybył do parafii 1 lipca 2001 r. Przez rok uczył katechezy w klasach drugich SP nr 4, opiekował się wspólnotą Legionu Maryi oraz IV rejonem. Po roku dalszą posługę w Kościele podjął na placówce misyjnej w Pradze.

Ks. Marcin Smale(w parafii 2001-2005)

Pracę w parafii rozpoczął bezpośrednio po święceniach kapłańskich 1VII 2001 r. Zajmował się katechezą uczniów gimnazjum, opiekował się KSM-em, rejonem VI, był odpowiedzialny za Parafialny Ruch Młodych i Parafialną Grupę Animacji. Przez jakiś czas redagował z młodzieżą dodatek do „Emaus” pt. „Młodzieżowe zamotanie”. Związany był z redakcją „Emaus” pisując cykliczne felietony. W czasie swojej posługi w parafii zajmował się również ministrantami i lektorami. W czerwcu 2005 r. został skierowany do pracy w parafii św. Wojciecha w Lublinie.

Ks. Andrzej Pyrz (w parafii 2002-2006)

Przybył do parafii z Wojciechowa w czerwcu 2002 r. jako kapłan z czteroletnim stażem. Uczył katechezy, przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania, prowadząc dwa razy w roku kilka turnusów rekolekcji. Opiekował się animatorami prowadzącymi spotkania dla kandydatów do bierzmowania. Sprawował opiekę nad „Oazą” młodzieżową oraz III rejonem. W czerwcu 2006 został skierowany do pracy w Nałęczowie.

Ks. Mariusz Kozina (w parafii 2002-2012)

Pracę duszpasterską w parafii rozpoczął w czerwcu 2002 r. jako neoprezbiter. Przygotowywał dzieci z klas II do I Komunii św., uczył katechezy w szkole podstawowej. Opiekował się wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Szkoła Modlitwy”, Kręgami Rodzin, a następnie Liturgiczną Służbą Ołtarza i Oazą Młodzieżową. Sprawował opiekę nad Rejonem IV. Był jednym z redaktorów pisma "Małe Emaus” dla dzieci Szkoły  Podstawowej nr 4. W czerwcu 2012 r. został posłany do pracy w parafii św. Brata Alberta w Puławach.  

Ks. Hubert Wysmulski (w parafii 2003-2006)

Skierowany został do parafii jako neoprezbiter w czerwcu 2003 r. W pracy duszpasterskiej był odpowiedzialny za wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Szkołę Modlitwy” oraz Kręgi Domowego Kościoła. Prowadził scholę, przez rok sprawował opiekę nad grupą ministrantów i lektorów. Uczył katechezy w Gimnazjum nr 2. Od początku pracy w parafii co roku prowadził łęczyńską grupę pielgrzymkową na Jasną Górę. W czerwcu 2006 r. został skierowany do pracy w parafii św. Antoniego w Lublinie.

ks. Tadeusz Mioduszewski  (w parafii 2003-2008) + 30 X 2011

Rezydent, emeryt, w parafii służył od 2003 r. Był kanonikiem honorowym Kapituły Zamojskiej. Od czerwca 2008 r. mieszkał w Domu Księży Emerytów w Lublinie. Zmarł 30 października 2011 r., 3 listopada 2011 r. w parafii św. Barbary w Łęcznej odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Tadeusza Mioduszewskiego.

Ks. Marcin Pidek (w parafii 2005-2008)

Został skierowany do parafii w czerwcu 2005 r. po święceniach kapłańskich. Odpowiadał za Parafialną Grupę Animacji, Legion Maryi i Rejon VI. Uczył katechezy w Gimnazjum nr 2. 21 VI 2008 został skierowany do pracy w Kijanach.

Ks. Grzegorz Mikulski (w parafii 2006-2007)

Został skierowany do pracy w łęczyńskiej parafii w czerwcu 2006 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r., pracował w parafii w Puławach, a następnie w Opolu Lubelskim. W marcu 2007 otrzymał roczny urlop zdrowotny.

Ks. Paweł Grzebalski (w parafii 2007-2012 i 2020 - )

Został skierowany do pracy w parafii jako neoprezbiter w czerwcu 2007 r. Pochodzi z parafii pw. św. Teresy w Lublinie. Opiekował się Rejonem III, wspólnotą "Szkoła Modlitwy", Grupą Wsparcia Chorych "Skarb", uczył katechezy w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,  przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania. W czerwcu 2012 r. został posłany do pracy w parafii Świętej Rodziny w Puławach. Przez ostatnie trzy lata pracował w Archikatedrze Lubelskiej. 25 czerwca 2020 R. został skierowany go do pracy w naszej parafii. Obecnie uczy katechezy w Szkole Podstawowej nr 4, opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, wspólnotami młodzieżowymi oraz Rejonem VI.

Ks. Tomasz Konstanciuk (w parafii 2008-2015)

Ks. Tomasz posiada bogate doświadczenie duszpasterskie: pracował w szpitalu neuropsychiatrycznym w Lublinie z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków; w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach jako współpracownik egzorcysty oraz ze wspólnotami Legionu Maryi. Do Łęcznej został skierowany w czerwcu 2008 z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach. W naszej parafii ks. Tomasz zajmuje się Rejonem VI, Legionem Maryi, uczy katechezy w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Z dniem 1 lipca 2015 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii w Łańcuchowie.

Ks. Dariusz Stankiewicz (w parafii 2009-2010)

Został skierowany do pracy w parafii czerwcu 2009. Pochodzi z parafii Kryłów w dekanacie hrubieszowskim. Pracował w wielu parafiach naszej archidiecezji, ostatnio w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. W naszej parafii ks. Dariusz zajmował się Rejonem VII i wspólnotą Legionu Maryi, uczył również katechezy w Zespole Szkół Górniczych. Od października 2010 r. rozpoczął pracę duszpasterską w parafii w Puławach.

Ks. Stanisław Szozda (2010-2012) + 21 VII 2016

Posługę kapłańską pełni od 1982 r. Na początku pracował w Godziszowie, następnie w Cycowie, przez dwa lata w USA, kolejne cztery lata to posługa proboszcza w parafii Olchowiec. Ostatnio pracował w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. W czerwcu 2010 r. został skierowany do naszej parafii, sprawował opiekę duchową we wspólncie Legionu Maryi. W czerwcu 2012 r. został skierowany do pracy w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. 

Ks. Michał Gałus (w parafii 2012-2015)

Ks. Michał, pochodzi z parafii św. Antoniego Padewskiego w Kraśniku. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. 2 czerwca 2012 r. otrzymał z rąk ks. Abp. Stanisława Budzika święcenia prezbiteratu. W naszej parafii będzie zajmował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Szkołą Modlitwy, będzie uczył katechezy w Zespole Szkół Górniczych. Został też opiekunem Rejonu IV. Od 1 lipca 2015 r. został skierowany do pracy w parafii św. Jadwigi Królowej w Lublinie.

Ks. Krzysztof Szymański (w parafii 2012-2015)

Ks. Krzysztof pochodzi z parafii Stężyca k. Krasnegostawu. Od święceń kapłańskich w 2001 r. pracował w Chełmie w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela. Tam zajmował się grupą o. Pio. W naszej parafii ks. Krzysztof będzie zajmował się Oazą dzieci i młodzieży, przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania, będzie uczył katechezy w szkole podstawowej i gmnazjum w Zespole Szkół nr 2. Został też opiekunem Rejonu III. Z dniem 1 lipca 2015 r. został skierowany do pracy w parafii św. Wawrzyńca w Rogóźnie.

Ks. Józef Włoszek (w parafii 2012-2016)

Ks. Józef pochodzi z parafii Suchowola Radzyńska. Pracę duszpasterską rozpoczął w 1987 r. w Puchaczowie, od 1990 r. posługiwał w parafii św. Michała w Zamościu, a w latach 1994 r. - 2012 r. pracował w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. W naszej parafii ks. Józef będzie opiekował się Rejonem VII, będzie duszpasterzem dwóch grup Legionu Maryi oraz Grupy Wsparcia Chorych „Skarb”. W lipcu 2016 otrzymał nominację na proboszcza parafii w Kluczkowicach.

Ks. Karol Madejek (w parafii od 2015-2020)

Został skierowany do parafii z dniem 1 lipca 2015 r. po święceniach kapłańskich. Był opiekunem Rejonu VI, uczył katechezy w Szkole Podstawowej nr 4, odpowiadał za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej. Opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, grupą harcerzy: dziewcząt i chłopców oraz wspólnotą Szkoła Modlitwy. W czerwcu 2020 r. został przeniesiony na urząd wikariusza parafii NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie. 

Ks. Paweł Kotowski (w parafii od 2015)

Został skierowany do parafii z dniem 1 lipca 2015 r. Jest opiekunem Rejonu IV, pełni opiekę nad Grupą Wsparcia Chorych oraz trzema prezydiami Legionu Maryi. Uczy katechezy w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Ks. Marcin Pyda (w parafii od 2015 - 2019)

Został skierowany do parafii z dniem 1 lipca 2015 r. Jest opiekunem Rejonu III, odpowiada za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, prowadzi katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Uczy katechezy w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Ks. Adam Janczara (w parafii 2016-2017))

Został skierowany do parafii z dniem 1 lipca 2016 r. Był opiekunem Rejonu VII, pełnił opiekę duszpasterską nad Dziećmi Bożymi, Oazą Młodzieżową i Akademią Młodzieżową. Odpowiadał za dekoracje w kościele. Uczy katechezy w ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. Z dniem 1 lipca 2017 r. został skierowany do pracy w parafii w Kurowie.

Ks. Zdzisław Burza (w parafii od 2017)

Został skierowany do parafii z dniem 1 lipca 2017 r. Jest opiekunem Rejonu VII, pełni opiekę duszpasterską nad Oazą Młodzieżową i Akademią Młodzieżową. Odpowiada za dekoracje w kościele. Uczy katechezy w ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

Ks. Marcin Modrzejewski (w parafii od 2019)

Został skierowany do parafii z dniem 1 lipca 2017 r. Jest opiekunem Rejonu III, odpowiada za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, prowadzi katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych,pełni opiekę duszpasterską nad młodzieżą z AM i grupą Pole Miłosierdzia. Uczy katechezy w ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.


Przyg. Teresa Okoń, od 2005 r. aktualizuje Marzena Olędzka

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc